logo bip.gov.pl

 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Tablica ogłoszeń / Ogłoszenia - Rok 2012
1.

Wynik naboru na stanowisko Specjalista ds. Ochrony Pasa Drogowego i Inwestycji



Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-01-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-01-03
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-03 12:54

rejestr zmian publikacji »

2.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Specjalista ds. Ochrony Pasa Drogowego i Inwestycji



Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2012-12-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-17
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-17 11:00

rejestr zmian publikacji »

3.

Wynik naboru na stanowisko Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

 

                    INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

 

Na stanowisko: Inspektora Nadzoru

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został  wybrany  Pan   Mariusz Doniec   zamieszkały  w  Częstochowie

 

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pan  Mariusz  Doniec  posiada kwalifikację, wiedzę  i  doświadczenie  oraz  znajomość zagadnień  prowadzenia  spraw   i  umiejętność  obsługi  programów komputerowych.

 

 

 

 

     Częstochowa dnia  16 .07. 2012r

 

 

 

                                                                                                                Dyrektor

 

                                                                                                          Bożena Zalewska

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-07-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-17
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-17 07:04

rejestr zmian publikacji »

4.

Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną

ZAPROSZENIE

 

Na rozmowę kwalifikacyjną dla kandydata na stanowisko Inspektor Nadzoru Inwestorskiego :

 

    Pan  Mariusz  Doniec                       zam.  42-200 Częstochowa

                                                              ul.  Warszawska 142 m 2

        

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem zostanie przeprowadzona w dniu 10 lipca 2012 roku (wtorek) od godz. 11.00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie ul. Sobieskiego 9 pok. 241.

 

                                                                    Zapraszam

                                                                       Dyrektor

                                                                                                                                               Bożena  Zalewska

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-07-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-04
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-04 12:31

rejestr zmian publikacji »

5.

Lista Kandydatów

 

                                           

LISTA  KANDYDATÓW

  spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Sekcji Inwestycji i Zamówień Publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg  w Częstochowie

 Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

           - Mariusz  Doniec                        zam.  42-200 Częstochowa

                                                                ul.  Warszawska 142 m 2

 

Częstochowa, dn. 04 .07. 2012 r.

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-07-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-04
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-04 12:26

rejestr zmian publikacji »

6.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor Nadzoru Inwestorskiego do 2 lipca 2012

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
ul. Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem :

-               obywatelstwo polskie,

-               wykształcenie wyższe techniczne  Budownictwo  ogólne lub specjalność drogi, ulice ,mosty lub średnie zawodowe o specjalności drogo, ulice, mosty,

-               staż pracy z wykształceniem wyższym - 4 lata, przy wykształceniu średnim – 5 lat pracy w drogownictwie,

-               uprawnienia konstrukcyjno-inżynieryjne w zakresie dróg lub konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń,

-               przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

-               prawo jazdy kat. B,

-               znajomość ustawy prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, oraz    ustawy prawo zamówień publicznych,

-               umiejętność sporządzania i weryfikacji przedmiarów robót budowlanych,

-               umiejętność wyceny robót budowlanych,

-               umiejętność pracy w zespole,

-               umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

3. Zakres wykonywanych zadań :

-                 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego  nad prowadzonymi inwestycjami drogowymi zgodnie  z przepisami prawa budowlanego,

-                 Przygotowywanie specyfikacji technicznych do przetargów na roboty drogowe i mostowe  w ramach remontów i inwestycji,

-                 Współpraca w opracowywaniu i aktualizacja  kosztorysów inwestorskich,

-                 Udział w przetargach dotyczących robót utrzymaniowych, remontów kapitalnych oraz  przebudowy dróg i mostów,

-                 Nadzorowanie, kontrolowanie i rozliczanie całego przebiegu realizacji zleconych  robót  w tym  organizowanie  komisyjnych  odbiorów,

-                 Koordynowanie robót w trakcie ich realizacji z zakresu remontów i przebudowy dróg i mostów nadzorowanych przez Kierowników Obwodów Drogowo – Mostowych PZD,

-                 Dokonywanie kontroli usuwania przez Wykonawców usterek i braków stwierdzonych podczas odbioru robót i w okresie gwarancyjnym,

-                 Prowadzenie kontroli budów pod względem ich należytego oznakowania w trakcie realizacji robót,

-                 Współudział w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych z zakresu remontów kapitalnych i przebudowy dróg i mostów,

-                 Współpraca z odpowiednimi instytucjami wdrażającymi (właściwe ministerstwa, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie itp.) w zakresie dokumentów i rozliczeń finansowych dotyczących projektów drogowych realizowanych przez PZD, a finansowanych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz innych środków zewnętrznych,

-                 Koordynowanie projektów budowlanych na etapie ich sporządzania oraz odbiór i sprawdzanie przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych,

-                 Aktualizowanie ewidencji dróg i mostów na koniec każdego roku kalendarzowego,

-                 Wykonywanie  przeglądów podstawowych na mostach oraz nadzorowanie wykonywanych przeglądów bieżących na mostach przez Obwody Drogowo- Mostowe

4. Wymagane dokumenty:

-               list motywacyjny,

-               curriculum vitae ze zdjęciem,

-               kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-               kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

-               informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed złożeniem, ewentualnie potwierdzoną kopię takiej informacji,

-               zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru – klauzula:

-               Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).”

5

 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg                                                                w Częstochowie, 42-217 Częstochowa, ul. Sobieskiego 9 pok.241 (sekretariat)              lub pocztą na wskazany adres w terminie do dnia 2 lipiec 2012 roku do godz.14,00.

Należy umieścić dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego”. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie ul. Sobieskiego 9 po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PZD /www.pzdczestochowa.4bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.

6

W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne . Informację o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci uzyskają pod numerem telefonu (034) 3229222.

7

Informacja o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie pzdczestochowa.4bip.pl.


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-06-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-06-22
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-22 11:57

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Ogłoszenia - Rok 2020
 Ogłoszenia - Rok 2019
 Ogłoszenia - Rok 2018
  Ogłoszenia - Rok 2017
 Ogłoszenia - Rok 2016
 Ogłoszenia - Rok 2015
 Ogłoszenia - Rok 2014
 Ogłoszenia - Rok 2013
 Ogłoszenia - Rok 2012
 Ogłoszenia - Rok 2011
 Ogłoszenia - Rok 2010
 Ogłoszenia - Rok 2009
 Ogłoszenia - Rok 2008
 Ogłoszenia - Rok 2007
 Ogłoszenia - Rok 2006
wersja do druku drukuj