artykuł nr 1

PRAWA GWARANTOWANE PRZEZ RZECZNIKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

artykuł nr 2

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

Inspektor ochrony danych 

dr Magdalena Celeban

kontakt e-mail

ido.pzd@czestochowa.powiat.pl

 

tel (34) 322 - 92-22

artykuł nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO,  informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowy  Zarząd Dróg w Częstochowie z siedzibą przy  ul. Jana III Sobieskiego 9, tel. 34/3229222, fax. 34/3785468

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych panią dr Magdaleną Celeban jest możliwy pod adresem: ido.pzd@czestochowa.powiat.pl

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umów.

4) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z:

· art. 6 ust 1 pkt b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

· ustawa o drogach publicznych,

· ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

· ustawa o gospodarce nieruchomościami,

· Kodeks Postępowania Administracyjnego.

· ustawa  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

· Prawo budowlane.

5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: upoważnieni pracownicy do przetwarzania danych osobowych, uprawnione organy lub urzędy państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami będę również podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia z Administratorem.

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z kategorii archiwalnych jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji kancelaryjnej.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w zakresie nie wymaganym przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w określonych przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.:numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu PZD z petentem, wówczas podanie danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody.