artykuł nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA


Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:


1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie z siedzibą przy
ul. Jana III Sobieskiego 9, tel. 34/3229222, fax. 34/3785468


2) Kontakt z inspektorem ochrony danych panią dr Magdaleną Celeban jest możliwy pod adresem:
ido.pzd@czestochowa.powiat.pl


3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umów.


4) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z: art. 6 ust 1 pkt b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 -ustawa o drogach publicznych,
 -ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 -ustawa o gospodarce nieruchomościami,
 -Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 -ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 -prawo budowlane.


5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: uprawnione organy lub urzędy państwowe na
podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami będę również podmioty przetwarzające
dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia z Administratorem lub umów
podpowierzenia z podmiotami przetwarzającymi.


6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z kategorii archiwalnych jednolitego
rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji kancelaryjnej.


7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w
zakresie nie wymaganym przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa.


8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w określonych
przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.:numeru telefonu lub adresu poczty
elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu PZD z petentem, wówczas podanie danych
osobowych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZGŁOSZENIA SZKODY


Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie z siedzibą
przy ul. Jana III Sobieskiego 9, tel. 34/3229222, fax. 34/3785468.
Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt
z inspektorem ochrony danych pod adresem: ido@czestochowa.powiat.pl. Dane będą
wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania i wypełnienia
prawnych obowiązków związanych z tym wnioskiem. Podstawa prawna przetwarzania art. 6
ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO ( przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Przekazanie tych informacji jest
dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia wniosku (odmowa przekazania danych oznacza
brak możliwości rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania). Dane osobowe będą
przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu szkody będącej przedmiotem
wniosku, zgodnie z przepisami prawa. Państwa dane mogą być udostępniane brokerom
ubezpieczeniowym (w tym TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW),
ubezpieczycielom lub podmiotom likwidującym szkodę – w związku z rozpatrzeniem
i ewentualną realizacją wniosku o wypłatę odszkodowania. Osobie, której dane dotyczą,
przysługuje prawo złożenia wniosku: o dostęp do danych osobowych, sprostowanie danych,
gdy są one nieprawidłowe, usunięcie (jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami
prawa) lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo złożyć skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w sytuacji,
w której dochodzi do naruszenia zasad ochrony danych osobowych.