artykuł nr 1

O Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie

Do ważniejszych zadań nałożonych ustawowo na zarządcę dróg należy: planowanie, projektowanie, finansowanie, wykonawstwo, utrzymanie i ochrona sieci dróg powiatowych, w tym utrzymanie zieleni i oznakowanie.

Stan techniczny dróg, w ilości 577,931 km. przejętych przez powiat jest zły. W złym stanie technicznym pozostaje 240 km dróg, w tym 60 km dróg gruntowych. Przez kilkanaście lat, a czasami od momentu oddania dróg do eksploatacji nie wykonywano żadnych prac konserwacyjnych i utrzymaniowych w pasie drogowym. Należy tu dodać, że zgodnie z warunkami technologicznymi przynajmniej co 10 lat należy wymienić nawierzchnię bitumiczną. Również istniejące w ciągach dróg powiatowych obiekty mostowe w ilości 39 szt. i przepusty w większości kwalifikują się do przebudowy bądź remontu.

Głównymi wytyczonymi celami Powiatowego Zarządu Dróg jest:

-niedopuszczenie do zaistnienia przerw w ciągłości komunikacyjnej,

-ograniczenia tempa degradacji istniejących nawierzchni bitumicznych,

-doprowadzenie sieci drogowej do stanu pełnego bezpieczeństwa.

Natomiast obecnie kierujemy się dwiema możliwościami realizacji zadań:

-wytypowanie kilku kilometrów dróg i kompleksowe wykonanie prac zapewniających im wymagany standard techniczny,

-określenie i realizacja zabiegów remontowych zapewniających ciągłość komunikacji na wszystkich   drogach przy jednoczesnym ograniczeniu tempa niszczenia istniejących dróg i znajdujących się w ich ciągu obiektów.

Powiatowy Zarząd Dróg wykonuje swoje zadania przy pomocy 3 placówek terenowych – Obwody Drogowo-Mostowe mające siedzibę w Rudnikach, Koniecpolu i Poczesnej, które są wyposażone w sprzęt wykonujący prace związane z utrzymaniem dróg (koszenie, odśnieżanie, renowacja rowów, wycinka krzewów i gałęzi).

W ramach zadań należących również do zarządcy drogi należy wydawanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego.

Podjęta współpraca z gminami naszego powiatu pozwoliła na włączenie się gmin do współfinansowania zadań inwestycyjnych.

Powiatowy Zarząd Dróg czyni również starania o pozyskanie środków finansowych z innych możliwych źródeł, między innymi z funduszy Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Budżetu Państwa.

Wszystkie środki jakimi dysponujemy wykorzystywane są w sposób jak najbardziej racjonalny i ekonomiczny w oparciu o perspektywiczne kierunki działań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach, podwyższeniu ich standardu i utrzymaniu posiadanej sieci dróg na odpowiednim poziomie.

 

 

Zadania Powiatowego Zarządu Dróg

Do podstawowego zakresu działania Zarządu Dróg należy realizacja zadań własnych powiatu w szczególności:

-utrzymywanie nawierzchni i chodników, obiektów i urządzeń inżynierskich zabezpieczających ruch,

-wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających ruch, sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,

-przygotowywanie warunków zamówienia publicznego dla zadań zleconych przez Zarząd wraz z procedurami przetargowymi oraz realizacja przetargów,

-sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zleconymi robotami drogowymi i mostowymi, nadzór nad realizacją zadań, odbiór zrealizowanych zadań,

-prowadzenie rozliczeń realizowanych robót,

-wnioskowanie o zmianę w planie finansowym w odniesieniu do zadań realizowanych przez Zarząd,

-przygotowywanie wniosków o dotacje, pożyczki i kredyty inwestycyjne, - prowadzenie stosownej sprawozdawczości,

-nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów roboczych z potencjalnymi inwestorami,

-prowadzenie gospodarki gruntami,

-nadzór nad realizacją zadań w zakresie utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych, odbiór zadań

-realizacja decyzji organów zarządzających ruchem, oznakowanie poziome i pionowe,

-monitoring dróg i mostów,

-ewidencja dróg i obiektów mostowych, tworzenie baz danych,

-przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych,

-koordynacja robót w pasie drogowym,

-współpraca z samorządami gminnymi,

-realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

-wykonywanie przeglądów bieżących obiektów mostowych,

-przygotowywanie projektu części drogowej budżetu powiatu,

-strategia rozwoju,

-projekty planów rozwoju sieci drogowej,

-projekty planów finansowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,

-przygotowywanie dokumentacji technicznej zadań drogowo-mostowych (z pozwoleniem na budowę),

-prowadzenie gospodarki gruntami w zakresie robót modernizacyjnych i inwestycyjnych,

-wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, pobieranie opłat i kar pieniężnych,

-przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

-przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

-występowanie o wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu,

-uzgadnianie usytuowania budynków i budowli oraz urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, jak również umieszczenie takich urządzeń na obiektach mostowych,

-kontrola w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska dotyczy robót na drogach krajowych i wojewódzkich,

-opracowanie planów zagospodarowania pasa drogowego,

-koordynacja robót w pasie drogowym,

-odbiór pasa drogowego po zakończeniu robót,

-badania ruchu drogowego; prowadzenie pomiarów natężenia ruchów i obciążenia ruchem nawierzchni drogowych,

-prowadzenie w porozumieniu z Policją ewidencji i badań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

-opracowanie projektów zmian organizacji ruchu,

-wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg dla ruchu, gdy tego wymaga stan techniczny lub w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia,

-oświetlenie dróg,

-wydawanie zezwoleń i pobieranie opłat za umieszczanie tablic reklamowych w pasie drogowym.